Υπολογιστής Εμβαδού Τριγώνου με ΤΡΕΙΣ Πλευρές Γνωστές

Για τον υπολογισμό του εμβαδού χρησιμοποιούμε τον τύπο του Ήρωνα

Δείτε τους διάφορους τύπους με τους οποίους υπολογίζουμε το εμβαδόν ανάλογα με τα στοιχεία που δίνονται για το τρίγωνο