Βιοστατιστική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών Βιοστατιστική

Αντικείμενο − Σκοπός :

1. Το Διατμηματικό ΠΜΣ «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στη στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας.
2. Το Πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της εφαρμοσμένης στατιστικής στις επιστήμες υγείας, με στόχο να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διαφόρων τομέων της ιατρικής και των άλλων επιστημών υγείας, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων Βιοστατιστικής.
3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα μπορούν:
• Να στελεχώσουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών, Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κ.λπ.
• Να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο να εξοικειώσουν γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με τις στατιστικές έννοιες και μεθόδους.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στο πεδίο της εφαρμοσμένης στατιστικής σε επιστήμες υγείας.
• Να ξεκινούν μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Τίτλος :

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Βιοστατιστική» (MSc in Biostatistics).Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Ποιοι Γίνονται Δεκτοί :

1. Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ αντίστοιχων Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).

Μαθήματα :

 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες
 • Εισαγωγή στην Επιδημιολογία
 • Εισαγωγή στη Στατιστική
 • Συμπερασματολογία Βιοστατιστικής
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς Ι
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
 • Ανάλυση Επιβίωσης
 • Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία
 • Ερευνητική Μεθοδολογία
 • Μαθήματα Επιλογής
 • Διπλωματική Εργασία

Διάρκεια Φοίτησης :

2 έτη (4 εξάμηνα)

Τύπος Φοίτησης :

Πλήρης Φοίτηση

Κόστος Σπουδών – Δίδακτρα :

3800 ΕΥΡΩ

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

24/5/2016 έως 17/6/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ “ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Ιατρική  Σχολή και το  Τμήμα  Μαθηματικών  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  συνδιοργανώνουν  και  συλλειτουργούν  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΠΜΣ) το οποίο  οδηγεί  στην  απόκτηση  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Βιοστατιστική. Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής:

 • Κάτοχοι  πτυχίου  Α.Ε.Ι.  Τμημάτων  Μαθηματικών,  Στατιστικής,  Πληροφορικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής,  Οδοντιατρικής,  Βιολογίας,  Φαρμακευτικής  και  άλλων τμημάτων  Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής  ή αντίστοιχων  Τμημάτων  αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Κάτοχοι  πτυχίου  ΤΕΙ  αντίστοιχων  Τμημάτων  της  ημεδαπής  ή  αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση  των  μαθημάτων  και  υποψηφιότητες  κατόχων  άλλων  τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας και βιολογίας, καθώς και υποψηφιότητες αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παραγρ. 12γ του Ν.2916/01(ΦΕΚ114Α’). Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος.
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι έως και είκοσι πέντε (25) με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η  παρακολούθηση  του  Προγράμματος  για  λήψη  ΜΔΕ,  συνεπάγεται  καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.800€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 5 δόσεις, η πρώτη (475€) ως προεγγραφή έως τις 31/7/2016, η δεύτερη (475€) έως τις 31/10/2016 με την εγγραφή στο πρώτο έτος, και οι  επόμενες τρεις δόσεις από (950€) με τις δηλώσεις μαθημάτων των εξαμήνων φοίτησης. (Οι φοιτητές  /  τριες  πρέπει  να  προσκομίσουν  στη Γραμματεία  αντίγραφο  της  σχετικής απόδειξης  κατάθεσης).  Οι  εγγεγραμμένοι  στο Π.Μ.Σ.απολαμβάνουν  όλων  των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά  μαθήματα  συναφή  με  το  αντικείμενο  του  ΠΜΣ,  το  αντικείμενο  της
προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά  με  την  προσωπικότητα  του/της  υποψηφίου,  η  εντοπιότητα  για  την πραγματοποίηση της διπλωματικής εργασίας (τρίτο εξάμηνο), η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π. Οι ενδιαφερόμενοι  να  παρακολουθήσουν  το  ΠΜΣ,  καλούνται  να  υποβάλλουν αιτήσεις από Τρίτη 24 Μαΐου έως Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, κάθε Δευτέρα –Τετάρτη –Παρασκευή, ώρα 10.00-13.00 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστκή», Μικράς Ασίας 75, Γουδί, κα Τ. Πολίτη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 • Έντυπη αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 • Επικυρωμένο  αντίγραφο  πτυχίου.  Επισημαίνεται  ότι  θα  γίνονται  αποδεκτές  και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι  αναμένεται  η επιτυχής  ολοκλήρωση  των  προπτυχιακών  σπουδών  και  θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου  2016. Σε  αυτή  την περίπτωση  και  εφόσον  ο/η  υποψήφιος/α  γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών έως  τις  10  Οκτωβρίου  2016 και  το  επικυρωμένο αντίγραφο  πτυχίου  έως  τις  31 Δεκεμβρίου 2016.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 • Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας  προπτυχιακών  σπουδών  νομίμως επικυρωμένο.
 • Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει).
 • Συστατικές επιστολές

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελο τους είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυαποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο).

Οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 27 Ιουνίου και 8 Ιουλίου 2016. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
Οι υποψηφιότητες όσων υποβάλουν δικαιολογητικά θα κριθούν σύμφωνα με τα κριτήρια της Δέσμης Α’,  όπως  περιγράφονται  στον εσωτερικό  κανονισμό  του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν έως τις 18 Ιουλίου 2016. Υπενθυμίζεται ότι όποιος υποψήφιος της Δέσμης Α επιθυμεί, μπορεί να εξεταστεί σε ένα ή και τα δύο μαθήματα που απαιτούνται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, με σκοπό να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στα πλαίσια των εξετάσεων της Δέσμης Β, που θα πραγματοποιηθούν την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2016, είτε κατά την εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος την περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου 2016, στο Τμήμα Μαθηματικών ή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (σε συνεννόηση με τον εξεταστή ότι δίνει για να βελτιώσει το βαθμό εισαγωγής στο ΠΜΣ Βιοστατιστικής). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.:

 • κα Τ. Πολίτη τηλ. 210-746 2205,
 • κα Χ. Μακρή τηλ. 210-727 6418

και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://biostastistics.med.uoa.gr

Αθήνα 24/5/2016  
Η Πρόεδρος της ΕΔΕ 
Καθ.   Κ. Κατσουγιά

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχολιάστε