ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Γενικός τομέας με ειδικεύσεις :α)Αναλυτική Χημεία β)Φυσικοχημεία γ)Οργανική Χημεία δ)Βιομηχανική Χημεία ε)Χημεία Τροφίμων στ)Βιοχημεία ζ)Κλινική Χημεία η)Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία θ)Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
2)Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
3)Διδακτική της Χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
4)Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
5)Οργανική σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημκή Βιομηχανία
6)Κατάλυση και Εφαρμογές της
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία με κατευθύνσεις:1)Ανόργανη Χημεία 2)Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία 3)Βιοχημεία 4)Οργανική Χημεία 5)Προχωρημένη Χημική Ανάλυση 6)Χημεία Περιβάλλοντος 7)Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία 8)Χημική Τεχνολογία 9)Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών 10)Χημεία και Τεχνολογία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Χημεία Βιοοργανικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων 2)Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας 3)Εφαρμοσμένη Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία 4)Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Ανάλυση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ site σχολής
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες” με κατευθύνσεις: 1)Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία – Μοριακή Βιοτεχνολογία 2)Χημική Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία – Προσομοίωση 3)Χημεία Νέων Υλικών – Πολυμερή 4)Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 5)Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης”
Γ)Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Βιοανόργανη Χημεία”
Δ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες” με ειδικεύσεις: 1)Περιβαλλοντική Αγροχημεία 2)Βιολογικές Καλλιέργειες
Ε)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή” με ειδικεύσεις : 1)Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων 2)Διατροφή 3)Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων
ΣΤ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες”
Ζ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιοτεχνολογίας
Η)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία”

Σχολιάστε