Μεταπτυχιακό Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική 2017-2018 Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών καταρτίζει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με αντικείμενο την εκπαίδευση και την εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική, διάρκειας 2 ετών (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα), από το ακαδημαϊκό έτος 2017– 2018.
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε., MSc ) στην «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» (MSc in Reproductive-Regenerative Medicine).
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων οι :

 • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και άλλων συναφών) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και άλλων συναφών επιστημών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 4000 Ευρώ (και θα εξοφλείται σε δύο δόσεις των 2000 Ευρώ στην αρχή του Α΄ και του Β΄ εξάμηνου). Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους από 24 Ιουλίου έως και 28 Ιουλίου 2017 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική», Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα (2ος όροφος, γραφείο Καθηγητού Α’ Μ/Γ Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών) έναντι Αμερικάνικης Πρεσβείας, πληροφορίες 213-216-2297, 2132162291 κα. Μποχρίνη) και ώρες 10.00-13.00.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που χορηγείται από τη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών ή τυπώνεται από το Internet.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 3. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
 6. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτό, το οποίο θα αποστείλετε και ηλεκτρονικά στο e-mail: myrtia.mpochrini@gmail.com
 7. Επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 8. Συστατικές επιστολές εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Εξεταστική Επιτροπή του Προγράμματος, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τη συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή.

Χρήσιμες Διευθύνσεις:
Προκήρυξη Μεταπτυχιακού
Ιστοσελίδα Τμήματος
Κατάλογος Μεταπτυχιακών Ιατρικής
Κατάλογος Μεταπτυχιακών Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχολιάστε