Μεταπτυχιακό Περιβάλλον και Υγεία . Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία (2017-2019) Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συνέχεια της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3605/Β’/31-12-2014), διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ECTS 120) με τίτλο: «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία». (Environment and Health. Capacity Building for Decision Making).
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το Νοέμβριο του 2017 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του.
Το ΠΜΣ έχει δίδακτρα ύψους 800 Ευρώ / ανά εξάμηνο (συνολικά 4 εξάμηνα).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις

 • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής καθώς και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ 114Α’).

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από 31 / 7 / 2017 έως 28 / 9 / 2017 καθημερινά και ώρες 10.00-16.00, στo γραφείο του ΠΜΣ, Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, κτίριο 10, τηλ. 210 7462163, ή 6939493984, ή 2107462153, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
 5. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 6. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 7. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τον Διευθυντή Καθ. κ. Ν. Καβαντζά και τον Καθ. Α. Χ. Λάζαρη και με την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα γίνονται μετά το πέρας της προκήρυξης. Η ειδοποίηση των υποψηφίων γίνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και πρόσκληση με email.

  Πληροφορίες:

 • www.grammateia.med.uoa.gr
 • Γραφείο Γραμματείας του ΠΜΣ, Ιατρική Σχολή,
  Μικράς Ασίας 75 – Γουδή, κτίριο 10
  τηλ. 6939493984, 210 7462164
  e-mail: envhealth@med.uoa.gr
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γραμματεία Μεταπτυχιακών
  Προγραμμάτων, κ. Κωνσταντίνα Σάρρα
  τηλ. 2107462032
  fax. 2107462258

Χρήσιμες Διευθύνσεις :

Προκήρυξη ΠΜΣ 2017-2019

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού

Όλα τα μεταπτυχιακά ιατρικής

Σχολιάστε