Νεοπλασματική Νόσος

Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο : Διάγνωση , Σύγχρονη Θεραπεία και Έρευνα (MSc in Human Neoplastic Disease: Diagnosis, current therapy and research)

Αντικείμενο − Σκοπός :

1) Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ειδικότερα,σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντας τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.

2) Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

α) Να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών παθήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν αποκτήσει ικανή εξοικείωση με τις τεχνικές διαγνώσεως έρευνας και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετωπίσεως του καρκίνου.

β) Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

γ) Να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.

Τίτλος :

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα» − «MSc in Human Neoplastic Disease: Diagnosis, current therapy and research» σε δύο γλώσσες στην Ελληνική και στην Αγγλική.

Ποιοι Γίνονται Δεκτοί

1) Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής καθώς και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Βιολογικό, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημικό). Εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον, τα μαθήματα του ΠΜΣ θα μπορούν να παρακολουθήσουν και επιστήμονες όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή και ισότιμων τμημάτων της αλλοδαπής.

2) Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι (Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας & Ακτινολογίας, Εργοθεραπείας, Μαιευτικής, Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, Σχολή τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής). Εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον, τα μαθήματα του ΠΜΣ θα μπορούν να παρακολουθήσουν και επιστήμονες όλων των Τμημάτων Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή και ισότιμων τμημάτων της αλλοδαπής.

Μαθήματα :

 • Παθολογοανατομική ορολογία
 • Βιολογία της νεοπλασματικής ανάπτυξης
 • Επιδημιολογία του καρκίνου
 • Μοριακή βάση του καρκίνου
 • Μοριακή βάση πολυσταδιακής καρκινογένεσης
 • Παράγοντες καρκινογένεσης και οι κυτταρικές αλληλεπιδράσεις
 • Άμυνα του ξενιστή οργανισμού εναντίον των όγκων – Ανοσολογία των νεοπλασιών
 • Παθολογοανατομικές παράμετροι – Κλινικές εκδηλώσεις των όγκων
 • 1 Μάθημα επιλογής
 • Νεοπλασίες λεμφικού ιστού
 • Κεφαλή – Τράχηλος
 • Αναπνευστικό Σύστημα
 • Γαστρεντερικό Σύστημα
 • Ενδοκρινείς Αδένες
 • Οστά – Μαλακά μόρια
 • Νευρικό Σύστημα – Αισθητήρια όργανα
 • 1 Μάθημα επιλογής
 • Ήπαρ − Xοληφόρα
 • Πάγκρεας
 • Νεφρός
 • Κατώτερο ουροποιητικό και γεννητικό άρρενος
 • Γεννητικό θήλεος
 • Μαστός
 • Δέρμα
 • 2 Μαθήματα Επιλογής
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διάρκεια Φοίτησης :

2 έτη (4 εξάμηνα)

Τύπος Φοίτησης :

Πλήρης Φοίτηση

Κόστος Σπουδών – Δίδακτρα :

900 ΕΥΡΩ ανά εξάμηνο

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

25/5/2016 έως 18/7/2016  ΠΑΡΑΤΑΣΗ : 2/9/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) με τίτλο:

«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, Σύγχρονη Θεραπεία και Έρευνα»

Αγγλικός τίτλος: «Human Neoplastic Disease: Diagnosis, current therapy and research»

Το πρόγραμμα προτιθέμεθα να αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2016. Οι μεταπτυχιακές σπουδές ο-δηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη σύγχρονη διαγνωστική ογκολογία μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη διαγνωστική προσ-πέλαση των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Το Π.Μ.Σ. επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε γενικούς βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου και διαλέξεις που ειδικότερα εστιάζουν στους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς συνήθων τύπων καρκίνου. Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών και  εργαστηριακών ασκήσεων.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντάς  τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών παθήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν αποκτήσει ικανή εξοικείωση με τις τεχνικές διάγνωσης έρευνας και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του καρκίνου.
Το ΠΜΣ θα έχει δίδακτρα ύψους 900 Ευρώ / εξάμηνο (συνολικά 4 εξάμηνα).
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή πα-ρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής καθώς και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι, της ημεδαπής, ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοτα-γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156τ.Α.) όπως συμπληρώθηκε από τον Ν.2916/2001.
Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν από 25/5/2016 έως και 18/7/2016 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακoύ Προγράμματος του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Κτήριο 10 – Ισόγειο (Γραμματεία φοιτητών – μεταπτυχιακών) Κα Ε. Παπασταμάτη, τηλ. 210 – 746 2153 e-mail: elepapast@med.uoa.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
5. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
6. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
7. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
8. Έως δύο συστατικές επιστολές
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολο-γητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα γίνουν, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Πληροφορίες:
•     Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Κτήριο 10 Ισόγειο, Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Κα Ε. Παπασταμάτη, τηλ. 210-7462153 e-mail: elepapast@med.uoa.gr

Αθήνα,  19/5/2016

 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος – Διευθυντής  του ΠΜΣ
_____________________________
Ευστράτιος Πατσούρης – Καθηγητής
Διευθυντής Α΄ Εργαστηριού Παθολογικής Ανατομικής
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ

Σχολιάστε