Λατινικοί Αριθμοί Πίνακας Αντιστοιχίας

Βασικές Τιμές

1=I  5=V  10=X  L=50  C=100  D=500  M=1000

Κανόνες Ανάγνωσης και Γραφής Λατινικών Αριθμών

(Προσοχή οι συγκεκριμένοι κανόνες ισχύουν έως το 3999. Δείτε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες)

Για να μπορέσουμε να διαβάσουμε  και να γράψουμε τους λατινικούς αριθμούς έχει σημασία να προσέξουμε ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος από αριστερά προς τα δεξιά.

1. Αριστερός ≥ Δεξιός => +

Όταν ο αριθμός αριστερά είναι μεγαλύτερος ή ίσος από/με τον δεξιό τότε για να βρούμε το αποτέλεσμα κάνουμε πρόσθεση.

Παράδειγμα : VI=6 επειδή V(=5) > I(=1) οπότε προσθέτουμε 5 + 1 = 6

Παράδειγμα : ΧΧ=20 επειδή X(=10) = X(=10)  οπότε προσθέτουμε 10 + 10 = 20

2. Αριστερός < Δεξιός => –

Όταν ο αριθμός αριστερά είναι μικρότερος από τον δεξιό τότε για να βρούμε το αποτέλεσμα αφαιρούμε τον αριστερό από τον δεξιό.

Παράδειγμα : IV=4 επειδή I(=1) < V(=5) οπότε αφαιρούμε τον αριστερό (μικρότερο) από τον δεξιό (μεγαλύτερο)

Σύνθετο Παράδειγμα με πρόσθεση και αφαίρεση

MCLIX=1159

M(1000) > C(100)  > L(50) => 1000+100+50=1150

I(=1) < X(=10) => 10-1=9

Άρα σύνολο 1150+9 = 1159

3. Δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο γράμμα πάνω από 3 φορές

Δηλαδή,

για το 4 γράφουμε IV και όχι IIII

για το 40 γράφουμε XL και όχι XXXX

για το 400 γράφουμε CD και όχι CCCC

για το 9 γράφουμε IX και όχι VIIII

για το 90 γράφουμε XC και όχι LXXXX

για το 900 γράφουμε CM και όχι DCCCC

4. Για πιο εύκολη μετατροπή προς  λατινικούς “σπάμε” τον αριθμό σε άθροισμα επιμέρους αριθμών ως εξής:

139 = 100 + 30 + 9 = C + XXX + IX = CXXXIX

740 = 700 + 40 = DCC + XL = DCCXL

3499 = 3000 + 400 + 90 + 9 = MMM + CD + XC + IX = MMMCDXCIX

3999 = 3000 + 900 +90 + 9 = MMM + CM + XC + IX = MMMCMXCIX

Ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να υπολογιστεί με τους παραπάνω κανόνες είναι ο 3999 δηλαδή MMMCMXCIX

5. Για αριθμούς μεγαλύτερους από 4000 χρησιμοποιούμε την Υπεργράμμιση

Λειτουργεί ως εξής :

Η Υπεργράμμιση των συμβόλων σημαίνει πολλαπλασιασμός του αριθμού επί 1000

Παράδειγμα για να γράψουμε 4000 σε λατινικούς αριθμούς :

4000 = 4 επί 1000 = IV

Άλλα παραδείγματα

10000= 10 επί 1000 = X

90000= 90 επί 1000 = XC

100000 = 100 επί 1000 = C

199999 = (199 επί 1000) + 900 + 90 + 9 = [(100 +90 + 9)επί 1000] + 900 + 90 + 9 = [(C + XC + IX)επί 1000] + CM +XC + IX = CXCIX + CMXCIX = CXCIXCMXCIX

Λατινικοί Αριθμοί Πίνακας Αντιστοιχίας

ΑραβικοίΛατινικοί
1I
2II
3III
4IV
5V
6VI
7VII
8VIII
9IX
10X
11XI
12XII
13XIII
14XIV
15XV
16XVI
17XVII
18XVIII
19XIX
20XX
21XXI
22XXII
23XXIII
24XXIV
25XXV
26XXVI
27XXVII
28XXVIII
29XXIX
30XXX
31XXXI
32XXXII
33XXXIII
34XXXIV
35XXXV
36XXXVI
37XXXVII
38XXXVIII
39XXXIX
40XL
41XLI
42XLII
43XLIII
44XLIV
45XLV
46XLVI
47XLVII
48XLVIII
49XLIX
50L
51LI
52LII
53LIII
54LIV
55LV
56LVI
57LVII
58LVIII
59LIX
60LX
61LXI
62LXII
63LXIII
64LXIV
65LXV
66LXVI
67LXVII
68LXVIII
69LXIX
70LXX
71LXXI
72LXXII
73LXXIII
74LXXIV
75LXXV
76LXXVI
77LXXVII
78LXXVIII
79LXXIX
80LXXX
81LXXXI
82LXXXII
83LXXXIII
84LXXXIV
85LXXXV
86LXXXVI
87LXXXVII
88LXXXVIII
89LXXXIX
90XC
91XCI
92XCII
93XCIII
94XCIV
95XCV
96XCVI
97XCVII
98XCVIII
99XCIX
100C
200CC
300CCC
400CD
500D
600DC
700DCC
800DCCC
900CM
1000M
2000MM
3000MMM
4000IV
5000V
6000VI
7000VII
8000VIII
9000IX
10000X
20000XX
30000XXX
40000XL
50000L
60000LX
70000LXX
80000LXXX
90000XC
100000C
1000000M