Λατινικοί Αριθμοί Πίνακας Αντιστοιχίας

Βασικές Τιμές

1=I  5=V  10=X  L=50  C=100  D=500  M=1000

Κανόνες Ανάγνωσης και Γραφής Λατινικών Αριθμών

(Προσοχή οι συγκεκριμένοι κανόνες ισχύουν έως το 3999. Δείτε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες)

Για να μπορέσουμε να διαβάσουμε  και να γράψουμε τους λατινικούς αριθμούς έχει σημασία να προσέξουμε ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος από αριστερά προς τα δεξιά.

1. Αριστερός ≥ Δεξιός => +

Όταν ο αριθμός αριστερά είναι μεγαλύτερος ή ίσος από/με τον δεξιό τότε για να βρούμε το αποτέλεσμα κάνουμε πρόσθεση.

Παράδειγμα : VI=6 επειδή V(=5) > I(=1) οπότε προσθέτουμε 5 + 1 = 6

Παράδειγμα : ΧΧ=20 επειδή X(=10) = X(=10)  οπότε προσθέτουμε 10 + 10 = 20

2. Αριστερός < Δεξιός => –

Όταν ο αριθμός αριστερά είναι μικρότερος από τον δεξιό τότε για να βρούμε το αποτέλεσμα αφαιρούμε τον αριστερό από τον δεξιό.

Παράδειγμα : IV=4 επειδή I(=1) < V(=5) οπότε αφαιρούμε τον αριστερό (μικρότερο) από τον δεξιό (μεγαλύτερο)

Σύνθετο Παράδειγμα με πρόσθεση και αφαίρεση

MCLIX=1159

M(1000) > C(100)  > L(50) => 1000+100+50=1150

I(=1) < X(=10) => 10-1=9

Άρα σύνολο 1150+9 = 1159

3. Δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο γράμμα πάνω από 3 φορές

Δηλαδή,

για το 4 γράφουμε IV και όχι IIII

για το 40 γράφουμε XL και όχι XXXX

για το 400 γράφουμε CD και όχι CCCC

για το 9 γράφουμε IX και όχι VIIII

για το 90 γράφουμε XC και όχι LXXXX

για το 900 γράφουμε CM και όχι DCCCC

4. Για πιο εύκολη μετατροπή προς  λατινικούς “σπάμε” τον αριθμό σε άθροισμα επιμέρους αριθμών ως εξής:

139 = 100 + 30 + 9 = C + XXX + IX = CXXXIX

740 = 700 + 40 = DCC + XL = DCCXL

3499 = 3000 + 400 + 90 + 9 = MMM + CD + XC + IX = MMMCDXCIX

3999 = 3000 + 900 +90 + 9 = MMM + CM + XC + IX = MMMCMXCIX

Ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να υπολογιστεί με τους παραπάνω κανόνες είναι ο 3999 δηλαδή MMMCMXCIX

5. Για αριθμούς μεγαλύτερους από 4000 χρησιμοποιούμε την Υπεργράμμιση

Λειτουργεί ως εξής :

Η Υπεργράμμιση των συμβόλων σημαίνει πολλαπλασιασμός του αριθμού επί 1000

Παράδειγμα για να γράψουμε 4000 σε λατινικούς αριθμούς :

4000 = 4 επί 1000 = IV

Άλλα παραδείγματα

10000= 10 επί 1000 = X

90000= 90 επί 1000 = XC

100000 = 100 επί 1000 = C

199999 = (199 επί 1000) + 900 + 90 + 9 = [(100 +90 + 9)επί 1000] + 900 + 90 + 9 = [(C + XC + IX)επί 1000] + CM +XC + IX = CXCIX + CMXCIX = CXCIXCMXCIX

Λατινικοί Αριθμοί Πίνακας Αντιστοιχίας

Αραβικοί Λατινικοί
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
21 XXI
22 XXII
23 XXIII
24 XXIV
25 XXV
26 XXVI
27 XXVII
28 XXVIII
29 XXIX
30 XXX
31 XXXI
32 XXXII
33 XXXIII
34 XXXIV
35 XXXV
36 XXXVI
37 XXXVII
38 XXXVIII
39 XXXIX
40 XL
41 XLI
42 XLII
43 XLIII
44 XLIV
45 XLV
46 XLVI
47 XLVII
48 XLVIII
49 XLIX
50 L
51 LI
52 LII
53 LIII
54 LIV
55 LV
56 LVI
57 LVII
58 LVIII
59 LIX
60 LX
61 LXI
62 LXII
63 LXIII
64 LXIV
65 LXV
66 LXVI
67 LXVII
68 LXVIII
69 LXIX
70 LXX
71 LXXI
72 LXXII
73 LXXIII
74 LXXIV
75 LXXV
76 LXXVI
77 LXXVII
78 LXXVIII
79 LXXIX
80 LXXX
81 LXXXI
82 LXXXII
83 LXXXIII
84 LXXXIV
85 LXXXV
86 LXXXVI
87 LXXXVII
88 LXXXVIII
89 LXXXIX
90 XC
91 XCI
92 XCII
93 XCIII
94 XCIV
95 XCV
96 XCVI
97 XCVII
98 XCVIII
99 XCIX
100 C
200 CC
300 CCC
400 CD
500 D
600 DC
700 DCC
800 DCCC
900 CM
1000 M
2000 MM
3000 MMM
4000 IV
5000 V
6000 VI
7000 VII
8000 VIII
9000 IX
10000 X
20000 XX
30000 XXX
40000 XL
50000 L
60000 LX
70000 LXX
80000 LXXX
90000 XC
100000 C
1000000 M